Kullanıcı Sözleşmesi

1. TANIMLAR
a) “ETOM”: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip ETOM Teknoloji Arge LTD. ŞTİ. firmasını tanımlar.
b) “KULLANICI”: Sözleşme uyarınca, hakları ETOM’a ait yazılımın kullanma lisans haklarını kiralayan veya inceleme amacıyla kullanan  özel ya da tüzel kişileri tanımlar.
c) “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın lisans ve kullanım hakkına sahip olduğu, mülkiyet, mali/telif hakları ETOM’a ait olan; ETOM tarafından geliştirilen insan veya makine tarafından okunabilir formdaki KOKPİT adı verilen, internet üzerinden ulaşılarak kullanılan, bilgisayar programını ve program alt bileşenlerini tanımlar.
d) “YAZILIM KİRALAMA LİSANSI”: Lisans Kiralama Sözleşmesi, Yazılıma ait dokümantasyon ve Yazılımı kullanabilmek için gerekli lisansı tanımlar. Bu sözleşmede KOKPİT yazılım ürününe bağlı lisans anlamında kullanılmıştır. Lisans Kiralama Sözleşmesi, dönemsel bir sözleşme olup, kiralama dönemi sonunda sona erer.
e) “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS”: Bu Sözleşme’nin tarafları dışında kalan; gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi veya kurum, kuruluş, vakıf, dernek vb. hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme ile KULLANICI, ismi ve özellikleri bu sözleşme ile kendi dokümantasyonunda belirtilen bilgisayar programının (“KOKPİT”) “Dönemsel Kiralama Lisansını” almıştır. Münhasır olmayan dönemsel kiralama lisansı dışında kalan diğer tüm fikri/mülkiyet hakları ETOM’a ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

3. DÖNEMSEL KİRALAMA LİSANSI
Kullanma lisansı KULLANICI’ ya, KOKPİT’i bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, faturada belirtilen kişi ya da tüzel kişi tarafından, lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak koşuluyla ve ödeme dönemi boyunca kullanma hakkı verir. Kiralama dönemi sonunda, KOKPİT kullanımı otomatik olarak durdurulur.

4. KİRALAMA LİSANSININ NİTELİĞİ
Yazılım  ve eşlik eden belgeler, size ETOM tarafından satılmamış, yalnızca bu Anlaşmanın şartları ve koşullarına uygun olarak kullanılmak üzere lisanslanmıştır. ETOM ve lisans sağlayıcıları Yazılım’ın mülkiyetini ellerinde tutmakta olup, ETOM’un açıkça size vermediği tüm hakları saklıdır. Bu anlaşmanın hükümleri ETOM tarafından sağlanan ve orijinal Yazılım’ın yerini alan ve/veya bunu destekleyen her türlü yazılım güncellemesi için amir hüküm niteliğinde olmakla birlikte, ayrı bir lisansla gelen güncellemelerde, o güncellemeye ait lisansın hükümleri geçerlidir. Yazılım, KULLANICI’ya fiziki olarak teslim edilmez. KULLANICI yazılıma, ETOM tarafından belirlenen şart ve hükümler uyarınca internet üzerinden ulaşır ve kullanır. Yazılım ETOM tarafından belirtilen sunucular haricinde başka bir lokasyon ya da donanıma yüklenemez.

Yazılımda bulunan KULLANICI’ya ait işletme verilerinin mülkiyeti KULLANICI’ya aittir. KULLANICI dilediği zaman verilerini yazılımdan alabilir. Kiralama Dönemi sonunda işletmeye ait veriler 30 gün boyunca saklanır ve süre sonunda imha edilir.

5. LİSANSIN KAPSAMI
Lisans, Yazılımın bu sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde kullanılması haklarını kapsar. Kullanma lisansı koşullarına ve bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda ETOM kullanımdan men etme, Sözleşmeyi feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.,

Kiralama Lisansı, yazılımı mevcut halinin olduğu gibi kullanımı haklarını kapsar. KULLANICI kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım üzerinde değişiklik talep edemez. ETOM tarafından yapılan güncellemeleri ve yazılımın her zaman son sürümünü kullanacağını kabul ve beyan eder. KOKPİT kullanımı ile ilgili teknik destek, ETOM tarafından belirlenen kanallarla gerçekleştirilir.

KULLANICI;
a) Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını ya da kullanıcı adı ve şifresini ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, yeniden satamaz,
b) Bu Sözleşme ve sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devredemez.
c) Yazılımı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara aykırı olarak kullanamaz,
d) Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturamaz,
e) Yazılımda yer alan algoritma ya da iş modellerini kopyalayamaz, kopyalanması ya da taklit edilmesi için girişimde bulunamaz.

6. GARANTİ REDDİ
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ETOM YAZILIMI VE HİZMETLERİ TÜM HATALARIYLA VE HERHANGİ BİR GARANTİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ETOM YAZILIMINI VE HİZMETLERİNİ KULLANMANIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABAYLA İLGİLİ TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU ONAYLARSINIZ. ETOM VE LİSANS SAĞLAYICILARI İŞBU BELGE İLE, ETOM YAZILIM VE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA, BAŞTA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, KALİTE MEMNUNİYETİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ İLE İLGİLİ DOLAYLI TEMİNAT VEYA KOŞULLAR OLMAK ÜZERE, SARİH, ZIMNİ VEYA KANUNİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. ETOM, KOKPİT YAZILIM VEYA HİZMETLERİNİ SERBESTÇE KULLANMANIZA MÜDAHALEDE BULUNMAMAYI; KOKPİT YAZILIM VEYA HİZMETLERİNDE YER ALAN İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; KOKPİT YAZILIM VEYA HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA KOKPİT YAZILIM VEYA HİZMETLERİNDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. HİÇBİR KOKPİT BAYİİ, ACENTESİ VEYA ÇALIŞANI, BU GARANTİ REDDİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK, UZATMA YA DA EK YAPMAYA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR.

7. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI
KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ SINIRLAR DAHİLİNDE OLMAK ŞARTIYLA; ETOM VEYA LİSANS SAĞLAYICILARI, KOKPİT’E AİT HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİNİN SATIŞI, LİSANSLANMASI VEYA KULLANILMASI YA DA KULLANILAMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, NEDENSEL VEYA ARIZÎ ZARARDAN YA DA YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN SAĞLANMASI MALİYETİ, KAR KAYBI, BİLGİ VEYA VERİ KAYBINDAN, SÖZ KONUSU ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI ETOM’A ÖNCEDEN HABER VERİLMİŞ OLSA DAHİ, YÜKÜMLÜLÜK SAVINA VE SEBEBİNE BAKILMAKSIZIN (ANLAŞMA, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER), HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA, ETOM VE LİSANS SAĞLAYICILARININ TOPLAM BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE NEDEN OLAN ETOM ÜRÜNÜ VEYA HİZMETİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETİ AŞMAYACAKTIR. BU SINIRLAMALAR SÖZKONUSU YAZILIM TEMEL AMACINA HİZMET ETMESE DE GEÇERLİ OLACAKTIR.

8. YAZILIM TELİF HAKLARI
Yazılım ve dokümantasyonun telif/mülkiyet hakları ETOM’a ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. KULLANICI Yazılımı veya herhangi bir bölümünü kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, tersine yapılandıramaz veya kaynak kodunu türetmeye veya yükleyicisini oluşturmaya çalışamaz. Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım üzerinde hak sahipliğini gösterir KOKPİT ve ETOM ticaret markaları ile diğer unsurların kaldırması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da telif haklarının ihlali anlamına gelir.

9. GÜNCELLEMELER
ETOM’un, kendi takdirine bağlı olarak Yazılım (“Güncellemeler”) için ürününüze güncellemeler ve/veya yükseltmeler sağlaması durumunda, ETOM’un, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle bu tür Güncellemeleri iptal edebileceğini kabul edersiniz. ETOM, yan kuruluşları ve aracıları; KOKPİT ürününüz, bilgisayarınız, sistem ve uygulama yazılımı, çevre birimler ve diğer ilgili aygıtlarla ilgili bilgi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Güncellemeleri gerçekleştirmek, ürün desteği ve KOKPİT yazılımıyla ilgili diğer hizmetler için (varsa) ve bu anlaşmanın hükümlerine uygunluğu doğrulamak için tanı amaçlı teknik ve ilgili bilgi alabilir, kullanabilir ve işleyebilir. RYOM, bu bilgileri ürünlerimizi iyileştirmek veya size hizmet sunmak üzere sizi kişisel olarak tanıtmayacak şekilde kullanabilir.

11. LİSANSIN SÜRESİ
KULLANICI’nın, Yazılımı kullanması ya da işbu Sözleşmeyi kabul ettiğini beyan etmesiyle ve KOKPİT kullanımı erişim bilgilerinin beyan ettiği e-posta adresine bildirilmesiyle başlar ve fatura döneminin sona ermesi ile sonlanır.

12. GİZLİLİK
a) Yazılımın internet aracılığıyla, indirilmesi ya da herhangi bir yolla alınması için KULLANICI tarafından girilmesi gerekli; her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından KULLANICI sorumludur. Söz konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması ya da KULLANICI adına Yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından KULLANICI sorumludur.
b) ETOM, KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak veritabanında tutabilir, muhafaza edebilir ve mevzuata uygun olarak yurt içine, yurt dışına ya da iştiraklerine transfer edebilir.
c) ETOM, Yazılımla ilgili olarak ya da Yazılım nedeniyle kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi mal ya da hizmet satıcıları ya da sağlayıcılarının işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında ETOM’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

13. MÜCBİR SEBEP
ETOM, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin ETOM’un bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda ETOM’un Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

14. KESİN DELİL
Anlaşmazlık halinde, ETOM’un tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

15. HAKLARIN KULLANILMASI
Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu sözleşmede açıklıkla verilmeyen tüm haklar ETOM ve bayilerince saklıdır.

16. DEVİR
KULLANICI, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. Yazılım’ın alt-lisansını çıkaramaz veya Yazılım’ı diğer şekillerde devredemez ve başkalarının bunları yapmasına da imkan tanıyamaz. Bu türden devirler ETOM’un karşı hüküm ifade etmez ve Sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur. ETOM, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir.

17. YETKİ
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

18. TEBLİGAT
Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde ETOM’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.